KİMDEN : MSB.ASAL.D.Bşk.lığından
KİME : Kerem KOÇ (keremkoc.apk@gmail.com)
GÖNDERME TARİHİ : 30 Kasım 2012
KONU : Vicdani Red.

12 Kasım 2012 tarihli yeniden askere alınma talebinize ilişkin elektronik postanız incelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10’uncu maddesi “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kimseye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz“ 72’nci maddesi ise, “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir.” hükmünü amirdir.

1111 Sayılı Askerlik Kanununun 1’inci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, iş bu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdur” hükmünü amirdir.

Anayasa ve yasalarımızda vicdani red nedeniyle vatan hizmetinden muafiyet söz konusu değildir.

Bilgilerinize rica olunur.

Nihat ÇAĞAN
Personel Albay
ASAL D.Bşk.Yrd.