Selamlama ve/veya açılış duası için:
Efesliler 4:4-6 / Galatyalılar 3:27-28 / 1.Petrus 2:9
Romalılar 6:3-4 / Elçilerin İşleri 2:39
Matta 28:18-20 / Mika 6:8 / Filipililer 2:13

Teşvik ve Bereketleme:
Efesliler 2:10 / Efesliler 2:19-22 / Matta 5:14-16
1.Petrus 1:3 / 1.Petrus 2:9-10 / Yasa’nın Tekrarı 7:9 / Efesliler 4:1-3
Yeşaya 43:1-3

Okumalar:

Eski Antlaşma:
Yeşaya 55: 1-2, 3-5, 6-7,8-9, 10-13
Hezekiel 36:24-29
Yeremya 31:31-34

Mezmurlar:
Mezmur 23
Mezmur 33:1-5, 12, 18-22
Mezmur 46:1-3, 11
Mezmur 89:1-7 8, 14-17
Mezmur 90
Mezmur 91:1-16
Mezmur 100
Mezmur 103:1-22
Mezmur 105:1-45
Mezmur 107:1-3, 8-9
Mezmur 107:15, 22, 31-35, 43
Mezmur 114:1-2, 7-8
Mezmur 139:114
Mezmur 139:17-18, 23-24
Mezmur 145:1-14
Mezmur 145:15-21

İnciller:
Matta 18:1-5, 10-14
Matta 19:13-15
Luka 1:68-75
Luka 1:46-55
Luka 3:7-17, 21-22

Mektuplar:
Elçilerin İşleri 2:1-6, 12, 15-33)
Romalılar 8:28-39
Romalılar 6:1-11
1.Korintliler 6:9-10
1.Korintliler 12:12-13, 17
1.Korintliler 10:1-4
Koloseliler 2:10-11
Galatyalılar 3:26-29
Filipililer 4:4-7
İbraniler 10:19-23 (24-25)
1.Petrus 3:18-22
Titus 3:4-6