İlahiler (Yüceltme ilahileri seçilebilir)

Açılış Konuşması (Atanacak Pastörü yakından tanıyan bir Pastör yapabilir)

Tanrı Sözü Okunması ve Dua (Başka bir Pastör)

İznik İman Açıklaması (Hep beraber okunabilir)

Atama Nedir? (Atamanın anlamı hakkında konuşma)

Pastör Olarak Atanan Kişi Hakkında Konuşma (Atanacak kişinin Kilisesindeki (varsa) eski Pastör yapabilir)

ATAMA TÖRENİ
Pastör Atanacak Kardeş’e Sorular

Soru 1- Eski ve Yeni Antlaşma’da ki ayetlerin özgün verildikleri şekilleriyle Tanrı’nın hatasız Sözü, iman ve uygulama konularında tek yanılmaz kural olduklarına inanıyor musun?
Cevap 1- Evet inanıyorum.

Soru 2- Kilisemizin İnanç Açıklamasında ki öğretiyi içeriğine inanarak içtenlikle kabul ediyor musun?
Cevap 2- Evet ediyorum.

Soru 3- Atanma yemininden sonra, herhangi bir zamanda görüşlerinin inanç açıklamalarımızın temeliyle uyuşmadığını görürsen, kendi arzun ile görüşlerini ihtiyar heyetine bildireceğine söz veriyor musun?
Cevap 3- Evet söz veriyorum.

Soru 4- Tanrı Sözünü ve Kurtuluş Müjdesini, sıkıntı ve zulüm karşısında dahi korkusuzca duyuracağına söz veriyor musun?
Cevap 4- Evet söz veriyorum.

Soru 5- Tanrı sözüne itaatkar bir şekilde yaşamaya söz veriyor musun?
Cevap 5- Evet söz veriyorum.

Soru 6- Şimdi kilisenin Tanrı sözü hizmetini üstlenmeyi ve kilisenin çağrısını kabul ediyor musun?
Cevap 6- Evet ediyorum.

Soru 7- Tüm yetki ve egemenliğin Tanrı’da olduğuna iman ederek, Pastörlük görevini layığı ile yerine getirmeye söz veriyor musun?
Cevap 7- Evet veriyorum.

Kilise Cemaati’ne Sorular

Soru 1- Bu topluluğun üyeleri olarak sizler, pastör olmak üzere çağırdığını ……’yı (atanacak kişinin adı) Pastörünüz olarak kabul ediyor musunuz?
Cevap 1- Evet ediyoruz.

Soru 2- Onun ağzından çıkacak gerçek Tanrı Sözünü, alçakgönüllülük ve sevgiyle kabul etmeye ve uygun bir disiplinle kendisine itaat etmeye söz veriyor musunuz?
Cevap 2- Evet veriyoruz.

Soru 3- Kendi Pastörünüz olduğu sürece ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini sağlamayı ve yüklerini hafifletmeyi kabul ediyor musunuz?
Cevap 3- Evet ediyoruz.

El Koyma (El koymaya yetkili atanmış Pastörler atanan kişinin çevresinde toplanıp, ellerini atanan kardeşin üzerine koyup dua ederler)

Galatyalılar 2:9 – Topluluğun direkleri sayılan Yakup, Kefas ve Yuhanna bana bağışlanan lütfu sezince paydaşlığımızın işareti olarak bana ve Barnaba’ya sağ ellerini uzattılar. Öteki uluslara bizlerin, Yahudiler’e kendilerinin gitmesini uygun gördüler.

“Bu hizmette bize katılman için, elçilerin geleneğine göre sana paydaşlığımızın sağ elini veriyoruz.” (Bir kardeş bu sözleri söyler)

Pastör’ün Atanmış Olduğunun İlanı
“Şimdi …….’nın (atanan pastörün adı) Tanrı Sözüne ve ….. Kilisesinin(ya da Kiliselerinin) tüzüğüne uygun bir şekilde seçildiğin, atandığını ve kendisine …. Kilisesi’nin Pastörü olarak görev verildiğini ilan ediyorum. Ve böyle birisi olarak kendisi, Rab’de olanlar tarafından bütün desteğe, teşviğe, saygıya ve itaate hak kazınmıştır. (Teşvik amacıyla kısa bir şekilde alkışlanabilir)

Atanmış Pastör’ün Konuşması

Yeni Pastör’e ve Cemaate Öğütler (Yaşça olgun ve tecrübeli bir Pastör bu konuşmayı yapabilir)

Tebrik Mesajı (Farklı Kiliselerden gelen tebrik mesajları okunabilir)

İlahi: Rabbin Duası (269)