[one_fourth last=”no”]

Yaratılış
Mısırdan Çıkış
Levililer
Çölde Sayım
Yasanın Tekrarı
Yeşu
Hakimler
Rut
1. Samuel
2. Samuel
1. Krallar
2. Krallar
1. Tarihler
2. Tarihler
Ezra
Nehemya
Ester
Eyüp
Mezmurlar
Özdeyişler

[/one_fourth] [one_fourth last=”no”]

Vaiz
Ezgiler Ezgisi
Yeşaya
Yeremya
Ağıtlar
Hezekiel
Daniel
Hoşea
Yoel
Amos
Ovadya
Yunus
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanya
Hagay
Zekeriya
Malaki

[/one_fourth] [one_fourth last=”no”]

Matta
Markos
Luka
Yuhanna
Elçilerin İşleri
Romalılar
1. Korintliler
2. Korintliler
Galatyalılar
Efesliler
Filipililer
Koloseliler
1. Selanikliler
2. Selanikliler

[/one_fourth] [one_fourth last=”yes”]

1. Timoteos
2. Timoteos
Titus
Filimon
İbraniler
Yakup
1. Petrus
2. Petrus
1. Yuhanna
2. Yuhanna
3. Yuhanna
Yahuda
Vahiy

[/one_fourth]

Pastör Kerem Koç’un kişiler Kutsal Kitap notlarından oluşturulmuştur.