Hakan Güven | 29.12.2013

İbraniler Mektubunun Özeti

Tema :

İbraniler Mektubu İsa Mesih’in meleklerden, peygamberlerden ve kısaca yaratılan herşeyden üstün olduğunu net bir şekilde açıklar. Mektup Eski Antlaşma’da kesilen kurbanların kanının insanlar için sadece geçici bir simge olduğunu ancak Melkisedek düzenine göre başlangıçtan1 ebediyete kadar başkahinimiz olan Rabbimiz İsa Mesih’in Eski kahinlik düzenini ortadan kaldırarak yeni bir antlaşma2 ile kendisini kurban olarak sunması O’nun günahsız ve mükemmel sunusunun gerçek üstünlüğünü belirtir ve gerçek kurtuluşun İsa Mesih’in çarmıhta akıttığı kanının aracılığı ile O’na imanla gerçekleşeceğini bildirir. Mektup o dönemde yaşayan halkın zor durumda Mesih’i bırakak imandan dönmelerini engellemek ve onları teşvik edip yeniden İmanda güçlenmelerini sağlamak için yazılmıştır.

Yazar :

Kilise tarihinde İbraniler Mektubunun yazarının kim olduğu tartışmalı bir konudur ve bu konuda farklı iddialar vardır. Bir çok inanlı yazarın Pavlus olduğuna inanır. Bunu Pavlus’un Yeni Antlaşma’daki İsa Mesih ile ilgili sözleri ve İbraniler Mektubu ile ortak noktalarından hareket ederek savunurlar.3 Bir diğer görüş ise Yazarın Pavlus olup olmadığını şeklindedir. Bu görüşe göre Pavlus’un hiç bir yazısı isimsiz değildir ve İbraniler 2:3’te geçen söz yazarın elçi olmadığının kanıtı niteliğindedir. Tertulyan İbranilerin yazarının Barnaba olduğunu iddia etmiştir. Martin Luther  “Apollos” ve bazı hristiyanlar ise yazarın “Luka” olduğuna inanmaktadırlar. Ancak Origenes’in harika sözü tartışmayı net bir biçimde sonlandırabilir. “İbraniler Mektubu’nu kimin yazdığını ancak Tanrı bilir.”

Tarih :

Yazar İbraniler kitabında Tapınakta kahinlerin hizmetlerini anlatırken geniş zamanlı fiiler kullanmıştır.4 Bu kullanım kitabın yazıldığı tarihte sunu sunulduğunun açık bir göstergesidir. Roma ordusu Tapınağı İ.S. 70 yılında yıktığı, Timoteos’un hala hayatta olduğu ve Clement’in5 İ.S. 95 Yılında Kitaptan söz ettiğine göre6 verilebilecek en uygun tarih İ.S. 60’ların ortası ve sonu arasındadır.

Kitle :

Mektubun içeriğine baktığımız zaman Yahudi asıllı inanlılara yazıldığını anlıyoruz. Mektupta Eski Antlaşma’nın çok sık yer alması ve Eski Antlaşma tapınma şekline yer verilmesi, mektuptaki Eski inanca dönme uyarılarına da baktığımız zaman bu düşüncenin destek bulduğunu görüyoruz.

1Kutsal Kitap – Yaratılış 14:17-20

2Kutsal Kitap – Yeremya 31:31-34

3Kutsal Kitap – İbraniler 1:1-4 ve Koloseliler 1:15-17 arasındaki benzerlik, İbraniler 8:6, 2.Korintliler 3:4-11

4Kutsal Kitap – İbraniler 10:11

5Kutsal Kitap – Filipililer 4:3

6Carson – Yeni Antlaşmaya Giriş Syf: 564 / izmirprotestan.org/calismalar/kutsalkitabinkanonu.htm