Hakan Güven | 29.12.2013

İbraniler Mektubunun Özeti

Genel İçerik:

Tanrı Eski Antlaşma’da bir çok kez peygamberleri aracılığı ile insanlara seslendi. Tanrı’nın İsa Mesih aracılığı ile dünyaya gönderdiği Müjde diğer peygamberlerin bildirdiği haberlerden üstündür. Çünkü peygamberler yaratılandır ve Tanrı’nın elçileridir. İsa Mesih ise O’nun Oğludur ve O’nun görüntüsüdür. Baba’nın yüceliğinin Dünya’ya yansımasıdır.

Bu üstünlüğü İbraniler Mektubuna baktığımız zaman çok net bir şekilde görebiliyoruz. Mesih’in güçlü sözü herşeyin devam etmesini sağlar. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, Tanrı’nın sağında oturmuştur. 1 Hiç bir peygamber görevini tamamladıktan sonra Tanrı’nın sağına oturmamıştır ama İsa Mesih Tanrı’nın sağına oturmuştur. Bu örnek bile Mesih’in diğer peygamberlerden üstün olduğunu açık bir kanıtır.

İsa Mesih Tanrı’nın Oğlu olduğu ve Tanrı’nın Ruh’unu taşıdığı için meleklerden üstündür.2 Tanrı Mesih’i meleklerin tapınması gereken bir oğul olarak tanımlamaktadır.3 İsa Mesih Tanrı’nın evi üzerindeki yetkili olandır ve O evde hizmetkar olan Musa’dan dahi üstündür. 4 Mesih’i reddetmek en büyük yanlıştır. İbraniler mektubu İsrail’in başına gelen durumdan bahseder ve imansızlığın ciddiyetini açıkca ortaya koyar.5 İsa Mesih meleklerden, peygamberlerden, yaratılan herşeyden üstündür çünkü Tanrı’nın Oğlu’dur.

İsa Mesih başkahinimizdir, zor zamanlarımızda bize lütuf göstertip yardım eder. O’nun aracılığı ile aklanıp O’nun sunusu ile günahlarımızdan kurtuluruz. O Baba Tanrı’nın huzurunda bizi temsil eder. İbraniler Mektubu muhataplarını ciddi bir şekilde uyarır. Tanrı’yı reddedip imandan dönenler bir daha asla tövbe edemezler. Mektup İsa Mesih’in kahinliğini açıklamak için Melkisedek anlatımına başvurur.6 Melkisedek’in adı ve ülkesi onun ” doğruluk kralı” ve “esenlik kralı ” olduğunu açıklamaktadır. Ebedi kahinliği Mesih’inkine benzer.7

Mesih yeni bir kahinlik düzeni başlatarak ardından yeni bir antlaşma da getirmiştir. Bu Yeni Antlaşma, Eski Antlaşmada bildirilmiştir.8 Yeni Antlaşma da Mesih kendi bedenini kurban sunduğu için arınma, paklanma ve kurtuluş Mesih’in çarmıhıyla gerçekleşir. En mükemmel kurban olan Mesih inanlıların bütün günahlarını ortadan kaldırmıştır. Bizlerde Hristiyanlar olarak kurtuluşumuzun tamamlanması için Mesih’in tekrar gelmesini bekliyoruz. Mesih’in sunduğu kurban sonsuzdur ve Mesih Tanrı’nın isteğini yerine getirmek için kendisini kurban olarak sunmuştur. Eski Antlaşmadaki kurban sunumları sadece günahı hatırlatan ama yeniden günahla karşı karşıya bırakan sunulardan öteye gitmedi. Ama Mesih’in sunusu ilk ve son kurban olması nedeniyle Tanrı’nın gözünde kendisine iman edenlerin günahını sonsuza dek ortadan kaldırdı. Günahlar ortadan kalktığı için başka kurban sunmamıza gerek yoktur.9 Bu öğreti Hristiyan inancının temelini oluşturur.

Mektup Tanrı’ya olan sadakati teşvik etmek için Eski Antlaşma’daki inanlılardan söz etmektedir. Tanrı’ya olan imanın en güzel örnekleri Eski Antlaşma’da mevcuttur. İman görünmeyen şeylerin gerçekliğine inanmaktır. 10İbrahim ve Sara’nın imanı, Musa’nın Tanrı’ya olan imanı, Davut, Samuel vb. peygamberlerin imanı bizler için iyi birer örnektir.

Mektup Mesih örneğini vererek sıkıntılara dayanmayı teşvik etmektedir. İnanlılar İsa Mesih’in yaşadıkları zorlukları hatırlayarak ve düşünürek güç ve cesaret kazanabilirler.

Mektup inanlıların Kiliseye atanmış olan önderlerinin sözlerini dinlemelerini öğütler. Önderlerin sözlerini dinlemek ve onlara bağlı olmak önderlerin işlerini kolaylaştırırken bizleri daha doğru bir şekilde yönlendirmelerini yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda mektup inanlıların birbirleri ile olan ilişkilerini teşvik etmektedir.

1Kutsal Kitap – İbraniler 1:3
2Kutsal Kitap – İbraniler 1:4
3Kutsal Kitap – İbraniler 1:5-6, 10:12
4Kutsal Kitap – İbraniler 3:5
5Kutsal Kitap – Çölde Sayım 14:1-35
6Kutsal Kitap – Yaratılış 14:17-20
7Kutsal Kitap – İbraniler 7:4-10
8Kutsal Kitap – Yeremya 31:31-34
9Kutsal Kitap – İbraniler 10:11-18
10Kutsal Kitap – İbraniler 11:1-2