Eski Antlaşma
Yasa’nın Tekrarı 33:12
Eyüp 5:7-11
Mezmurlar 23
Mezmurlar 27:5
Mezmurlar 42:1-5
Mezmurlar 77
Mezmurlar 102:1-2
Mezmurlar 121
Yeşaya 26:3
Yeşaya 43:1-2

Yeni Antlaşma
Yuhanna 10:11-18
Yuhanna 16:33
Romalılar 8:14-23
Romalılar 8:28
Yakup 5:13-16